Podział majątku – Głogów

Zawarcie małżeństwa wiąże się ze wspólnotą interesów ekonomicznych. Zazwyczaj skutkuje to wspólnotą majątkową zdefiniowaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami udział małżonków w majątku jest równy, choć istnieją odstępstwa od tej reguły. Do podziału majątku najczęściej dochodzi na skutek rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Może być wykonany na dwa różne sposoby: umownie w wypadku, gdy pomiędzy stronami nie ma sporu, lub sądownie z pomocą adwokata. Sądowny podział majątku wspólnego następuje zazwyczaj w momencie, gdy małżonkowie nie są w stanie samodzielnie ustalić kwestii związanych z podziałem współwłasności. W postępowaniu o podział majątku wspólnego uwzględnia się tylko elementy stanowiące majątek wspólny małżonków.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi:

 • wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków
 •  wierzytelności nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej
 •  dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków
 •  środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków
 •  prawo własnościowe do lokalu

Do majątku osobistego każdego z małżonków zaliczane są:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności
 •  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie
 •  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu odszkodowania
 •  nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków
 •  prawa autorskie i pokrewne

Sposoby podziału majątku

Podział majątku wspólnego następuje:

 • podczas zawarcia umowy o podział majątku,
 •  w postępowaniu o podział majątku (tryb nieprocesowy)
 •  w postępowaniu o rozwód (tryb procesowy).

Sądowy podział majątku obejmuje całość majątku wspólnego obojga małżonków. W toku postępowania sąd ustala jego wartość oraz roszczenia pomiędzy stronami, a następnie dokonuje podziału.

Majątek można podzielić na trzy opisane niżej sposoby:

 • podział fizyczny – strony otrzymuję konkretne składniki majątku, np. samochód lub nieruchomość,
 • przyznanie majątku jednej ze stron – następuje, gdy podział fizyczny majątku jest niemożliwy, bardzo często wiąże się z nakazem spłaty połowy wartości majątku,
 • sprzedaż majątku i podział pozyskanych funduszy – z sytuacją tą mamy do czynienia, jeżeli podział fizyczny majątku nie jest możliwy, a wybrana strona nie wyraża zgody na całkowite przyznanie majątku.

Podział fizyczny majątku niewątpliwie jest najbardziej sprawiedliwy z punktu widzenia interesów obu małżonków.

Zakres usług – podział majątku

Jesteśmy Kancelarią Prawną z bogatym doświadczeniem w postępowaniach dotyczących podziału majątku. Początkowo do porozumienia staramy się dojść na drodze pertraktacji, jednak kiedy jest to niemożliwe, bez zawahania sięgamy po odpowiednie instrumenty prawne. Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej, która zmierza do zagwarantowania nienaruszalności majątku Klienta. Gwarantujemy zaangażowanie, dyskrecje i ochronę interesów Klienta. Do skorzystania z naszych usług zachęcamy mieszkańców Głogowa, Polkowic, Lubina i miejscowości sąsiednich.

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.